Đề Tài E.ITengineer.vn

Trở Thành Hoa Tiêu Của Kỹ Sư IT Khai Trí ITengineer.vn

Lưu ý: nội dung trang này chỉ do Ban quản trị của Khaitri.net cập nhật

Trước tiên hãy xem giới thiệu về cộng đồng này tại

Mục tiêu của đề tài (WHY)

Mục tiêu của đề tài này là trở thành người cố vấn (Hoa Tiêu) cho các cá nhân và tổ chức của cộng đồng Kỹ sư IT Khai Trí ITengineer.vn.

Những thành viên hoàn thành Level E đều có thêm tên miền YourName.Adviser.vn cũng dẫn về tài khoản YourName.Khaitri.net để chứng tỏ là một nhà cố vấn chuyên nghiệp. Trên tài khoản của họ cũng sẽ có thêm huy hiệu "Hoa tiêu Khai Trí", mọi người cũng có thể dễ dàng tìm thấy họ trong danh sách HoaTieu.Khaitri.net

Những Hoa Tiêu Khai Trí sẽ được quyền tổ chức các hội đồng tư vấn và làm chủ trì của các hội đồng tư vấn trong Khai Trí.

Cách thực hiện đề tài (HOW)

Trước tiên bạn cần đăng ký thực hiện đề tài này tại Register.Topic.Khaitri.net

Bạn sẽ được Hội đồng Khai Trí phỏng vấn và hướng dẫn cách thực hiện đề tài này.

Các Mentor hướng dẫn đề tài này (WHO)

Trong các nhóm đề tài thì chỉ những đề tài thuộc LevelC.Khaitri.net, LevelD.Khaitri.netLevelE.Khaitri.net mới được hướng dẫn bởi Hội Đồng Khai Trí. Ngoài ra Hội Đồng Khai Trí còn nhờ một số Mentor hướng dẫn đề tài này và tên của họ sẽ được cập nhật tại đây:

Name.Engineer.vn - Your Name

Tiêu chí 'tốt nghiệp' đề tài này (WHAT)

Thành viên được xem là 'tốt nghiệp' đề tài này nếu họ cố vấn và định hướng thành công cho một số cá nhân và tổ chức trong Khai Trí. Những cá nhân và tổ chức này cần review bên dưới trang đăng bài luận tốt nghiệp của họ. Họ sẽ có một buổi 'bảo vệ đề tài' trước Hội Đồng Khai Trí và mọi thành viên Khai Trí để chia sẻ về những gì đã làm được.

Thành viên 'tốt nghiệp' đề tài này sẽ có huy hiệu "Hoa Tiêu Khai Trí" trên tài khoản và được cập nhật vào trong YourName.Degree.vn và tiểu sử YourName.History.vn. Họ cũng có thêm một tên miền YourName.Adviser.vn cũng dẫn về tài khoản YourName.Khaitri.net để chứng tỏ là một nhà cố vấn chuyên nghiệp.

Các nhà tài trợ cho học viên thực hiện đề tài này

Vui lòng đăng ký tài trợ cho các học viên thực hiện đề tài này tại Sponsor.Khaitri.net. Tên của nhà tài trợ sẽ được cập nhật tại đây:

YourBrand.Sponsor.vn - Công ty TNHH ABC (tài trợ học bổng, nhận học viên thực tập và tuyển dụng)

YourName.Sponsor.vn - Ông Nguyễn Văn A (tài trợ học bổng)