Đề Tài C.Eedu.vn

Lập trường tự học Khai Trí Eedu.vn

Lưu ý: nội dung trang này do Ban quản trị của Khaitri.net cập nhật

Trước tiên hãy xem giới thiệu về Trường tự học Khai Trí tại

Mục tiêu của đề tài (WHY)

Mục tiêu của đề tài này là thành lập mới một trường tự học Khai Trí để bạn tự quản lý và vận hành.

Nếu bạn chọn tên trường là ABC thì bạn sẽ được cấp một tên miền ABC.Eedu.vn dẫn về website của trường tự học này, và một tên miền ABC.Khaitri.net dẫn về tài khoản của trường tự học này trên Khaitri.net

Bạn sẽ làm người sáng lập và vận hành trường tự học này như một tổ chức độc lập với sự hỗ trợ từ các thành viên của Khai Trí. Hãy xem một trường tự học Khai Trí khác một trường học truyền thống như thế nào tại About.Eedu.vn

Bạn cũng có thể chuyển nhượng trường tự học của mình cho một thành viên khác trong Khai Trí như chuyển nhượng một team của Khai Trí.

Cách thực hiện đề tài (HOW)

Trước tiên hãy đăng ký thực hiện đề tài này tại Register.Topic.Khaitri.net

Bạn sẽ được Hội đồng Khai Trí phỏng vấn và hướng dẫn cách thực hiện đề tài này.

Các Mentor hướng dẫn đề tài này (WHO)

Trong các nhóm đề tài thì chỉ những đề tài thuộc LevelC.Khaitri.net, LevelD.Khaitri.netLevelE.Khaitri.net mới được hướng dẫn bởi Hội Đồng Khai Trí. Ngoài ra Hội Đồng Khai Trí còn nhờ một số Mentor hướng dẫn đề tài này và tên của họ sẽ được cập nhật tại đây:

Name.Engineer.vn - Your Name

Tiêu chí 'tốt nghiệp' đề tài này (WHAT)

Thành viên được xem là 'tốt nghiệp' đề tài này nếu họ vận hành thành công trường tự học của mình sau một thời gian nhất định. Họ sẽ có một buổi 'bảo vệ đề tài' trước Hội Đồng Khai Trí và mọi thành viên Khai Trí để chia sẻ về những gì đã làm được.

Thành viên 'tốt nghiệp' đề tài này sẽ có huy hiệu "Hiệu trưởng Khai Trí" trên tài khoản và được cập nhật vào trong YourName.Degree.vn và tiểu sử YourName.History.vn. Những người đã từng giữ chức vụ trong ban quản trị của trường tự học Khai Trí đều được lưu tên tại lược sử của trường tại History.vn

Các nhà tài trợ cho học viên thực hiện đề tài này

Vui lòng đăng ký tài trợ cho các học viên thực hiện đề tài này tại Sponsor.Khaitri.net. Tên của nhà tài trợ sẽ được cập nhật tại đây:

YourBrand.Sponsor.vn - Công ty TNHH ABC (tài trợ học bổng, nhận học viên thực tập và tuyển dụng)

YourName.Sponsor.vn - Ông Nguyễn Văn A (tài trợ học bổng)