Đề Tài C.Reporter.edu.vn

Quản lý Vườn ươm truyền thông Khai Trí Reporter.edu.vn

Lưu ý: nội dung trang này do Ban quản trị của Khaitri.net cập nhật

Trước tiên hãy xem giới thiệu về vườn ươm này tại

Mục tiêu của đề tài (WHY)

Mục tiêu của đề tài này là trở thành Hiệu trưởng của Vườn ươm truyền thông Khai Trí Reporter.edu.vn với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

 1. Định ra mục tiêu của vườn ươm này (WHY), cách thực hiện mục tiêu đó (HOW), và các việc cụ thể cần làm trong từng giai đoạn (WHAT)

 2. Tuyển nhân sự cho ban quản trị để thực hiện kế hoạch trên (WHO)

 3. Quản lý các trường tự học Khai Trí Eedu.vn có đào tạo các môn học liên quan đến ngành truyền thông

 4. Phối hợp với ban quản trị cộng đồng Reporter.vn, Speaker.vn, Vlogger.vn, Ejournal.vn để lập ra các đề tài cho ngành truyền thông trong trang Topic.Khaitri.net

 5. Quản trị website Reporter.edu.vn, quản trị tài khoản Reporter.edu.Khaitri.net, quản trị Fanpage F.Reporter.edu.vn, quản trị group G.Reporter.edu.vn, quản trị kênh Youtube Y.Reporter.edu.vn

 6. Định ra các tiêu chí xét tuyển Mentor và Mentee vào vườn ươm. Lập hội đồng xét tuyển để phỏng vấn và xét tuyển Mentor và Mentee vào vườn ươm này. Thành viên được kết nạp sẽ có mặt trong trang thành viên Members.Reporter.edu.vn

 7. Lập ra các quy trình hướng dẫn và đánh giá học viên dựa trên các quy trình chung của Khai Trí.

 8. Xây dựng và vận hành các dịch vụ của vườn ươm này.

 9. Tổ chức các buổi hội thảo, giao lưu, và các hoạt động gắn kết thành viên. Tổ chức các hoạt động giao lưu với các vườn ươm kháccộng đồng khác trong Khai Trí

 10. Tuyển dụng nhân sự cho các doanh nghiệp theo yêu cầu

 11. Định ra các khoản phí thành viên. Các khoản phí này hoàn toàn độc lập với các khoản phí của Khai Trí. Quản lý toàn bộ các nguồn thu, chi của vườn ươm này

 12. Mời các nhà tài trợ tham gia vào vườn ươm này để tài trợ học bổng cho học viên, giúp các học viên thực tập, và tài trợ cho các dự án của học viên thực hiện. Các nhà tài trợ sẽ có mặt trong trang nhà tài trợ Sponsor.Reporter.edu.vn

 13. Liên kết đào tạo với các trường đại học.

 14. Kết hợp với các trường phổ thông để tổ chức các buổi hướng nghiệp cho học sinh trong lĩnh vực này.

Cách thực hiện đề tài (HOW)

Trước tiên hãy đăng ký thực hiện đề tài này tại Register.Topic.Khaitri.net

Bạn sẽ được Hội đồng Khai Trí phỏng vấn và hướng dẫn cách thực hiện đề tài này.

Các Mentor hướng dẫn đề tài này (WHO)

Trong các nhóm đề tài thì chỉ những đề tài thuộc LevelC.Khaitri.net, LevelD.Khaitri.netLevelE.Khaitri.net mới được hướng dẫn bởi Hội Đồng Khai Trí. Ngoài ra Hội Đồng Khai Trí còn nhờ một số Mentor hướng dẫn đề tài này và tên của họ sẽ được cập nhật tại đây:

Name.Engineer.vn - Your Name

Tiêu chí 'tốt nghiệp' đề tài này (WHAT)

Thành viên được xem là 'tốt nghiệp' đề tài này nếu họ vận hành thành công vườn ươm này sau một thời gian nhất định. Họ sẽ có một buổi 'bảo vệ đề tài' trước Hội Đồng Khai Trí và mọi thành viên Khai Trí để chia sẻ về những gì đã làm được.

Thành viên 'tốt nghiệp' đề tài này sẽ có huy hiệu "Hiệu trưởng Khai Trí" trên tài khoản và được cập nhật vào trong YourName.Degree.vn và tiểu sử YourName.History.vn. Những người đã từng giữ chức vụ trong ban quản trị của vườn ươm này đều được lưu tên tại lược sử của vườn ươm tại Reporter.edu.History.vn

Các nhà tài trợ cho học viên thực hiện đề tài này

Vui lòng đăng ký tài trợ cho các học viên thực hiện đề tài này tại Sponsor.Khaitri.net. Tên của nhà tài trợ sẽ được cập nhật tại đây:

YourBrand.Sponsor.vn - Công ty TNHH ABC (tài trợ học bổng, nhận học viên thực tập và tuyển dụng)

YourName.Sponsor.vn - Ông Nguyễn Văn A (tài trợ học bổng)